Telinka Logo
Ne Aramıştınız?
Hızlı İşlemler

Kvkk Bilgilendirme Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA BİLDİRİMİ

Değerli Müşterimiz; TELİNKA İLETİŞİM VE YAZILIM TİC. LTD. ŞTİ.’ ni tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde TELİNKA İLETİŞİM VE YAZILIM TİC. LTD. ŞTİ. kişisel verilerinizi “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlemektedir. Kişisel bilgileriniz TELİNKA İLETİŞİM VE YAZILIM TİC. LTD. ŞTİ. tarafından korunmaktadır. TELİNKA İLETİŞİM VE YAZILIM TİC. LTD. ŞTİ. olarak bu metin ile aydınlatma yükümlülüğümüzü elektronik ortamda yerine getirmekteyiz. Bu “Aydınlatma Bildirimini” Kişisel Verilerinizin Şirketimize aktarılmasından önce lütfen okuyunuz.

VERİ SORUMLUSU VE VARSA TEMSİLCİSİNİN KİMLİĞİ

Ticaret Sicil No: 802769-0z
Vergi Kimlik Bilgileri: ŞİŞLİ VD. / 8370541078
MERSİS No: 0837054107800014
İnternet: www.telinka.com.tr
Eposta: info@telinka.com.tr
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresi: telinkailetisim@hs03.kep.tr

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI, HUKUKİ SEBEBİ VE KATEGORİLERİ

Kişisel Verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’KVKK’’), 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Kişisel Verileri Korunma Kurumu düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri kapsamında işlenebilecektir. İlgili mevzuat gereğince TELİNKA İLETİŞİM VE YAZILIM TİC. LTD. ŞTİ; Kişisel Verilerinizi hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm idari ve teknik önlemlerini almaktadır.

• Kişisel Verilerinizi ilgili kanuna uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir

Hizmetlerin sunulması, fiyatlandırılması ve faturalandırılması, hizmetin devamlılığının sağlanması, sipariş edilen, satın alınan ve/veya kullanılan ürün ve hizmetlerle ilgili talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması, trafiğinin yönetimi, ölçümlenmesi, denetimi ve analizi ile şebeke iyileştirme çalışmalarının yapılması, hizmetin tesisi ve sunulması, devamlılığı, aboneliğin sona ermesi ve abonelik sonrası diğer işlemler, ara bağlantı, usulsüzlük, suistimal ve dolandırıcılık gibi durumların önlenmesi ve tespit edilmesi, İlgili mevzuat gereğince Şirketimize beyan ettiğiniz kimlik bilgileri ve belgelerinizin doğruluğunun kontrol edilmesi, saklanması, gereken bilgilerinizin muhafazası, bilgi kayıplarının önlenebilmesi için yedeklenmesi, bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması, iş geliştirilmesi için denetim ve analizi ile çalışanlarının yapılması, Abone memnuniyetinin ölçümlenmesi, abonenin eğilimlerinin araştırılması ile hizmet kalitesinin arttırılması odaklı anket/analiz çalışmalarının yapılması, , ödül, çekiliş, teşekkür, kutlama, hatırlatma, Şirketimizin yeniliklerinden haberdar etme faaliyetleri ve bilgilendirmeleri, kredi ve incelemesi, tahsilata yönelik riskin yönetilmesi ve her türlü kötü niyetli kullanımların önlenmesi ve tespit edilmesi, hizmet, ürün ve servislerimiz hakkında bilgi edinmek, abonelerimize daha iyi hizmet sunabilmek için çalışanlarımızı eğitme ve geliştirme, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler ile ilgili mevzuatta yer alan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve denetim faaliyetleri amacıyla gerekli bilgilerin paylaşımı, İş ortaklarımız ve sair üçüncü kişilerle birlikte sağladığımız ürün ve hizmetler ile bu kişilerin kendi ürün ve hizmetlerinin sunulması ve tanıtılması ve bu kişilerle finansal mutabakat sağlanması, Ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlaması, bunlara ilişkin sizinle iletişime geçilmesi, kampanya, indirim, fayda, koşul, ücretlendirme gibi hususlardan haberdar edilmeniz, üyelik, etkinliklerden yararlanma gibi olanaklar sağlanması ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi, yasal takip ve benzeri amaçlarla işlenebilecek; sistemlerde ve arşiv merkezlerinde muhafaza altında tutulabilecektir.

• Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. İşlenen kişisel verileriniz ile verilere ait kategoriler aşağıda belirtilmiştir.
Kimlik Bilgileri: Ad, soyadı, TCKN, doğum yeri ve tarihi, medeni durum, cinsiyet, kimlik seri ve sıra numarası, uyruk, pasaport numarası, anne-baba adı, anne kızlık soyadı, fotoğraf, kimlik örneği.
İletişim Bilgileri: Telefon ve faks numarası, e-posta adresi, adres bilgisi.
Abonelik Bilgileri: Abone numaraları, alınan hizmete ve ürüne göre hizmet numaraları, fatura bilgisi, mesleği gibi
Şebeke ve Trafik Bilgileri: IP adresi, CDR trafik bilgileri, Log kayıtları
Konum Bilgileri: İletişimin gerçekleştiği zamandaki tahmini konum verileri, yurtdışında bulunduğu ülke ve benzeri her türlü lokasyon, yer bilgileri.
İşlevsel Kayıt Bilgileri: Çağrı merkezi sesli görüşme kaydı

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde TELİNKA İLETİŞİM VE YAZILIM TİC. LTD. ŞTİ. kişisel verilerinizi “Veri Sorumlusu” sıfatıyla yurt içi adresli serverlarda muhafaza edilmektedir.
TELİNKA İLETİŞİM VE YAZILIM TİC. LTD. ŞTİ. kişisel verilerinizi kanun ve sair mevzuat kapsamında, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kişi ve kuruluşlara aktarabilecektir:

• Satın almak istediğiniz veya kullandığınız ürün ve hizmetlerin temini, ulaştırılması için çalıştığımız kurye şirketleri ve sair iş ortaklarına,
• Ürün ve hizmetlerin sunulması ve tanıtılması için iş birliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortaklarımız, tedarikçi firmalar ile bankalar, finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişilere,
• Avukatlar, denetçiler, danışmanlar ve hizmet alınan diğer üçüncü kişilere,
• Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize,
• Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına. TELİNKA İLETİŞİM VE YAZILIM TİC. LTD. ŞTİ., kanuni mükellefiyetlerini yerine getirebilmek için mevzuatta belirtilen verileri ilgili ve yetkili idari makamlarla paylaşmak mecburiyetindedir. Bununla birlikte adli veya idari makamların veri talebi halinde, bu talebe cevap verilmesi TELİNKA İLETİŞİM VE YAZILIM TİC. LTD. ŞTİ. için mecburidir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ

TELİNKA İLETİŞİM VE YAZILIM TİC. LTD. ŞTİ.; abonelik sözleşmesi, çağrı merkezi, web sitesi, mobil uygulamalar, kısa mesaj, elektronik posta, sesli yanıt sistemi ve her türlü yazılı, sözlü, elektronik ortam vasıtasıyla, kişisel verilerinizin işlenmesine “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ve sair mevzuat çerçevesinde faaliyetlerinin yürütülmesi amacı ile ve bu amacın gerektirdiği yasal sürelerle sınırlı olarak işlenebilir ve aktarılabilir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR HAKLARINIZ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aşağıda belirtilmekte olan haklara sahipsiniz
a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz,
b) Kişisel verileriniz işlenmiş ise bilgi talep edebilirsiniz,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz,
ç) Kişisel verilerinizin yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgi alabilirsiniz,
d) Kişisel verilerinizin eksik/yanlış işlenmiş ise, verilerinizin düzeltilmesini isteyebilirsiniz,
e) Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilirsiniz,

*Sizinle gerçekleştirmekte olduğumuz işlemlere ilişkin dokümanların/verilerin saklanmasına dair yasal zorunluluklarımız bulunmaktadır. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmeniz halinde, yasal zorunluluklar kapsamında belirlenen sürenin sonunda bu talebinizi yerine getirmemiz mümkün olabilecektir

f) Yukarıda (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilirsiniz,
g) Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda bu sonuca itiraz edebilirsiniz,
h) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep edebilirsiniz,
Kişisel verileriniz hakkında talepleriniz ve daha fazla bilgi edinme için şirketimiz TELİNKA İLETİŞİM VE YAZILIM TİC. LTD. ŞTİ. BAŞAKŞEHİR 2. KISIM MAHALLESİ MERCEDES BULVARI 1. BLOK NO : 24 ABO BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL
adresine ya da KEP adresinizden telinkailetisim@hs03.kep.tr (Noter, iadeli taahhütlü mektup, KEP vb. yollarla) yazılı olarak iletebilirsiniz.
Taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak ve kimliğinizi ispatlamak suretiyle Şirketimiz TELİNKA İLETİŞİM VE YAZILIM TİC. LTD. ŞTİ. iletmeniz durumunda talebinizi niteliğine göre yasal azami süreler içinde yerine getirilecek yahut hukuki gerekçesi tarafına açıklanarak sonuçlandırılacaktır